Strona główna/Reklama/Regulamin reklam

Regulamin reklam

Regulamin zamieszczania w Katalogu Targowym wpisów i ogłoszeń reklamowych.

§ 1. Katalog targowy

 1. Katalog Targowy występujący również pod marką "Informator Ślubno Weselny" wydawany jest przez Agencję Artystyczno Reklamową - Andrzej Gontarz z siedzibą w Katowicach, ul. 1 maja 9/1/A, NIP: 632-000-74-84. zwaną dalej Wydawcą lub Organizatorem. Do reprezentowania Wydawcy upoważnieni są jego pracownicy.
 2. Katalog Targowy jest wydawnictwem powiązanym z konkretnym wydarzeniem targowym. Ukazuje się w dniu targów i jest na nich kolportowany do wyczerpania nakładu.
 3. Katalog Targowy jest wydawnictwem informacyjno reklamowym. Zawiera Wpisy Podstawowe oraz dodatkowo płatne Reklamy Graficzne.
 4. Katalog Targowy ma około 10 dniowy cykl produkcyjny. Zlecenia złożone po terminie nie będą mogły być zrealizowane.
 5. Zlecenie publikacji wpisu lub modułu reklamowego może dokonać firma / osoba, która założy konto Partnera w serwsie www.wystawcy.targislubne.pl przejdzie weryfikację i uzyska login oraz hasło do serwsu.

 

§ 2. Wpis podstawowy w Katalogu Targowym.

 1. Wystawca, który prześle zgłoszenie przez serwis http//:wystawcy.targislubne.pl nie później niż 10 dni roboczych przed targami może umieścić w Katalogu Targowym wpis podstawowy. W wydaniu katowickim ten termin może być zostać wydłużony z powodu dłuższego procesu drukarskiego.
 2. Wpis proponowany przez wystawcę powinien mieć charakter skrótowy i informacyjny. Treści reklamowe można umieszczać w płatnych modułach graficznych.
 3. Organizator zastrzega możliwość poprawiania treści i formy wpisów podstawowych dostosowując go do ustalonych zasad wymienionych w pkt. 6-7
 4. Korekta wpisu nie obejmuje zmiany danych kontaktowych za które odpowiada Wystawca. Niektóre dane kontaktowe mogą zostać skrócone lub usunięte np kod pocztowy lub adres e-mail.
 5. Po wysłaniu zgłoszenia Wystawca nie ma możliwości samodzielnej korekty wpisu. Wszelkie poprawki należy zgłaszać grafikowi w formie pisemnej mailem. Poprawienie wpisu jest każdorazowo potwierdzane. Ze względu na zawodność poczy elektronicznej należy dążyć do uzyskania takiego potwierdzenia.
 6. Wpis podstawowy składa się z następujących elementów:
  a) nazwa firmy - należy podać nazwę używaną przy reklamowaniu działalności, a nie stosowaną na dokumentach. Opcjonalnie może to być imię i nazwisko.
  b) opis działalności - podstawowa informacja o usłudze lub produktach bez przymiotników i treści reklamowych.
  c) dane kontaktowe - W kolejności: miasto, ulica, telefon, strona www (adres e-mail jest podawany tylko w przypadku braku strony www)
 7. Przyjęte zasady: poszczególne elementy danych kontaktowych oddzielane są przecinkami. Numery telefonu spacjami. Elementy wpisu (nazwa, opis, adres) oddzielane są myślnikami.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji wpisu, który narusza jego interesy, zasady nieuczciwej konkurencji, zasady dobrych obyczajów lub nie są związane z tematyką targów.

 

§ 2. Reklamy graficzne w Katalogu Targowym

 1. Wydawca udostępnia możliwość podmiotom i osobom zamieszczenie Reklam Graficznych Modułowych w Katalogu Targowym. 
  Ceny Reklam Modułowych podawane są na stronie i zależne są od nakładu, w którym wydawany jest Katalog Targowy.
 2. Wysłanie uwierzytelnionego "Zamówienia Reklamy Modułowej" w formie elektronicznej ze strony https://wystawcy.targislubne.pl/ jest równoznaczne z podpisaniem Umowy z Wydawcą i podjęciem przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę zobowiązania do zapłacenia wszelkich kwot w nim ujętych. Umowa nie może być anulowana przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę.
  Wystawca/Ogłoszeniodawca uznaje, że nie jest on uprawniony do żądania zwrotu żadnych wpłaconych kwot i że Agencja Reklamowa - Andrzej Gontarz, w skutek zawarcia Umowy poniosła koszty i ma prawo domagać się zapłaty wszelkich kwot wynikających z podpisania Umowy.
 3. Wystawca/Ogłoszeniodawca oświadcza, że dokona wszelkich płatności związanych z Zamówieniem Reklamy Modułowej w ustalonym terminie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu emisji Reklamy Modułowej przyporządkowanej do poszczególnych edycji Informatora.
 4. Każda osoba zalogowana w serwisie https://wystawcy.targislubne.pl/ i uwierzytelniona, poprzez zastosowanie indywidualnego Numeru Klienta oraz indywidualnego hasła, uważana jest za pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania firmy Wystawcy/Ogłoszeniodawcy. W związku z powyższym Wystawca/Ogłoszeniodawca zobowiązany jest chronić przekazany mu Numer Klienta i hasło dostępu oraz nie udostępniać go innym osobom nie związanym ściśle z firmą Wystawcy/Ogłoszeniodawcy. W razie utraty lub zagubienia hasła do serwisu Wystawca/Ogłoszeniodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 5. Wystawca/Ogłoszeniodawca ma prawo wskazania proponowanej strony umieszczenia Reklamy Modułowej. Dokonuje on tego w trakcie uzupełniania elektronicznego "Zamówienie Reklamy Modułowej". Ostateczny plan i rozkład reklam ustala jednak Organizator, który dołoży starań, by zaproponowana lokalizacja została utrzymana.
 6. Wydawca może przygotować na prośbę Wystawcy/Ogłoszeniodawcy propozycję graficzną Reklamy Modułowej, która jest uznawana za ostatecznie zaakceptowaną na 10 dni przez przewidywanym terminem druku Informatora Ślubno Weselnego.
 7. Warunkiem zamieszczenia reklamy jest jest nadesłanie plawidłowego projektu lub akceptacja projektu wykonanego przez Wydawcę w terminie 14 dni przed targami na których ukaże się Katalog Targowy.
 8. Prawa do Reklamy Modułowej zaprojektowanej przez wydawcę nie mogą być cedowane przez Wystawcę/Ogłoszeniodawcę na żadną inną firmę ani osobę bez zgody Organizatora.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę/Ogłoszeniodawcę.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklamy, która narusza jego interesy, zasady nieuczciwej konkurencji, zasady dobrych obyczajów lub nie są związane z tematyką targów.

 

§ 4. Reklamacje

 1. Wystawca/Ogłoszeniodawca wyraźnie potwierdza, że nie były składane żadne oświadczenia - wyraźne lub sugerowane - w odniesieniu do możliwości kontraktowych i sukcesów działalności., jakie można uzyskać poprzez Reklamę Modułową lub Wpis do Katalogu Targowego.
 2. Wydawca nie odpowiada za treść reklam, użytych znaków, wizerunków i naruszenia obcych praw autorskich do dostarczonych projektów zdjęć lub grafik.
 3. Odpowiedzialność Organizatora tytułem reklamacji jest ograniczona do wysokości zastosowanej ceny reklamy modułowej.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem i Wystawcą/Ogłoszeniodawcą będą rozstrzygane na drodze konsensusu. Gdy nie dojdzie jednak do porozumienia to spory są poddane rzeczowo właściwemu sądowi gospodarczemu w Katowicach.
 5. Wystawcy/Ogłoszeniodawcy zobowiązani są przestrzegać warunków i regulaminu Katalogu Targowego. Wszelkie zmiany regulaminu muszą być dokonywane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Agencji Reklamowej - Andrzej Gontarz, który będzie w pełni uprawniony do dokonywania interpretacji, ustalania i zmieniania tego regulaminu.

Reklama

Biuro Targów Ślubnych

ul. 1 Maja 9/1A, 40-224 Katowice, tel. 32 25 10 500, 603 191 668, e-mail: info@targislubne.pl