Strona główna/Targi/Regulamin targów

Regulamin targów

§ 1. Regulamin, zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach targowych organizowanych przez Agencję Artystyczno Reklamową Andrzej Gontarz NIP 632-000-74-84 z siedzibą w Katowicach, ul. 1 maja 9/1A.

2. Warunkiem udziału w Targach Ślubnych jest:
a) założenie indywidualnego konta partnera chronionego hasłem w serwisie rezerwacyjnym www.wystawcy.targislubne.pl
b) wypełnienie i przesłanie do organizatora elektronicznego "Zgłoszenia Udziału" przy akceptacji regulaminu imprezy.
c) potwierdzenie zgłoszenia poprzez dokonanie ustalonej opłaty rezerwacyjnej.
d) opłacenie całej kwoty wynikającej z zamówienia przed imprezą na podstawie przesłanej faktury pod wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

3. Partnerem określa się firmy lub osoby zarejestrowane w serwisie targowym www.wystawcy.targislubne.pl
Wystawcą jest firma lub osoba, która została zarejestrowana jako partner i wysłała zgłoszenie udziału w imprezie i to zgłoszenie zostało zatwierdzone przez organizatora.

4. Partnerem może zostać firma lub osoba świadczące usługi dla narzeczonych, które określa katalog branż ślubno-weselnych.

5. Firmy nie ujęte w katalogu branż ślubno-weselnych, a zwłaszcza agencje reklamowe, portale ślubne, wydawnictwa ślubne, blogi ślubne mogą podjąć współprace z organizatorem na podstawie umowy współpracy lub patronatu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu imprezy oraz jego poprawiania. O wszelkich zmianach będzie informować Wystawców drogą elektroniczną.  Wystawca, który nie zaakceptuje wprowadzonych zmian regulaminu ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrotu dokonanej wpłaty na rzecz danej imprezy.

6. Organizator może przygotować dodatkowy regulamin dla konkretnie wskazanej imprezy, który w sprawach spornych będzie regulaminem nadrzędnym.

7. Wysłanie uwierzytelnionego "Zgłoszenia Udziału" w formie elektronicznej ze strony internetowej www.wystawcy.targislubne.pl jest równoznaczne z podpisaniem umowy uczestnictwa w targach z Organizatorem i podjęciem przez Wystawcę zobowiązania do zapłacenia wszelkich kwot w nim ujętych.

8. Każda osoba zarejestrowana jako Partner w serwisie www.wystawcy.targislubne.pl i uwierzytelniona, poprzez zastosowanie indywidualnego ID Partnera oraz indywidualnego hasła, uważana jest za pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania zarejestrowanej firmy Wystawcy.

9. W związku z powyższym Partner zobowiązany jest chronić przekazany mu Numer Klienta i hasło dostępu oraz nie udostępniać go innym osobom nie związanym ściśle z firmą Wystawcy.

10. W razie utraty lub zagubienia hasła do serwisu Partner ma możliwość automatycznego odzyskania hasła. Jeżeli to się nie powiedzie wymagany jest kontakt z organizatorem w ceu odtworzenia dostępu.

11. Łamanie zasad regulaminu może skutkować określonymi w regulaminie sankcjami finansowymi, blokadą konta partnera, wykreśleniem z listy wystawców, a w skrajnych przypadkach likwidacją stoiska na targach oraz domaganiem się stosownych odszkodowań.

§ 2. Warunki udziału w imprezie

1. Minimalny koszt udziału w targach na terenie hali wynosi tyle co równowartość wynajmu najmniejszego stoiska niezabudowanego 4 m2 dla jednej firmy. W cenie najmu stoiska jest zawarta opłata rezerwacyjna.

2. Warunkiem udziału w targach jest opłacenie pełnej wartości złożonego zamówienia.

3. Wystawca ma możliwość wskazania propozycji lokalizacji stanowiska targowego w trakcie uzupełniania elektronicznego "Zgłoszenia Udziału". Ostateczny plan zagospodarowania stoisk ustala jednak Organizator, który dołoży wszelkich starań, by zaproponowana lokalizacja została utrzymana.

4. Organizator wprowadza promocję dla stałych klientów dającą im możliwość pierwszeństwa w rezerwacji swoich poprzednich miejsc. Termin zajmowania tych miejsc poza kolejnością jest określony w czasie i może nie dotyczyć wszystkich lokalizacji np. z powodu zmiany planu stoisk lub zasad organizacyjnych na danej hali.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji w serwisie Partnera oraz przyjęcia Wystawcy na targi jeżeli prezentowane na targach treści: godzą w uczucia religijne i zasady dobrych obyczajów, naruszają powagę uroczystości ślubnej, odbiegają od tematyki targów, naruszają dobro i interesy Organizatora, naruszają zasady uczciwej konkurencji, noszą znamiona lub podejrzenie przestępstwa.

6. Organizator może zablokować konto Partnera i odmówić dalszej współpracy wobec Wystawcy który narusza Regulamin Imprezy, wprowadza Organizatora w błąd podając nieprawdziwe informacje w zgłoszeniu, zalega z płatnościami wobec Organizatora i firm współpracujących. Zakończenie współpracy może nastąpić również jeżeli ekspozycja wystawcy znacząco zaniża jakość i renomę targów, na wskutek skarg klientów i nie rozwiązanych reklamacji wobec tych klientów, niskiej jakości świadczonych usług oraz w przypadku zastrzeżeń co do legalności prowadzonych działań.

7. Formuła targów przewiduje prezentację osób i firm świadczących usługi o tematyce ślubno - weselnej w formie Usług Głównych: stoiska wystawienniczego, prezentacji zespołu na żywo, prezenteacji pojazdu ślubnego w hali i przed wejściem, dystrybucji ulotek w torbach targowych, reklamy w katalogu targowym . Inne formy reklamy występują jako usługi dodatkowe przypisane do Usług Głównych.

8. Formuła targów nie przewiduje udziału w targach jako Wystawca firmy świadczącej usługi reklamowe dla firm ślubnych oraz tych które gromadzą i udostępniają bazy firm ślubnych (katalogi, wydawnictwa, portale ślubne z bazą firm). Wymienione podmioty, mogą uczestniczyć w targach tylko na podstawie umowy patronackiej, partnerskiej oraz o współpracy przy organizacji targów. Decyzję o takiej współpracy podejmuje organizator.

9. Dystrybucja materiałów reklamowych na których reklamowane są oprócz wystawcy inne podmioty jest możliwa po opłaceniu minimalnego kosztu udziału w targach dla każdej z tych firm. Wyjątek stanowi oferta agencji kompleksowej lub konsultanta ślubnego gdy w reklamie jest podawany wyłącznie kontakt i strona internetowa tej agencji będącej wystawcą.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca Wystawy w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę. W takiej sytuacji Wystawca któremu nowy termin nie odpowiada ma możliwość rezygnacji bez konsekwencji. Odpowiedzialność organizatora ogranicza się do zwrotu wpłaconej kwoty wynajmu stoiska.

§ 3. Zasady organizacyjne i porządkowe.

1. Wystawca jest zobowiązany do posługiwania się przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej identyfikatorami wydanymi przez Organizatora. Identyfikatory przyznawane są Wystawcom w ilości maksymalnie 1 szt. na 2 m2 stoiska + 1 szt. dla właściciela firmy.

2. Identyfikatory wydaje się firmom i osobom, które mają opłacony udział w targach.

3. Wszystkie osoby uczestniczące w targach powinny mieć przypięty i widoczny identyfikator targowy.

4. Przekazywanie identyfikatorów osobom nieuprawnionym jest sankcjonowane karą w wysokości 3 tys. zł.

5. Wystawca ma możliwość zakupu biletów wstępu dla swoich gości z rabatem 50% w liczbie zależnej od wielkości stoiska.

6. Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez osoby i firmy nie będące wystawcami targów na całym obszarze oddziaływania targów. Nie tylko na terenie hali ale również w jej obrębie.

7. Na stoisku wystawcy może się reklamować wyłącznie ta firma, która wykupiła dane stoisko. Nie wolno podnajmować stoiska innym osobom bez zgody organizatora. Istnieje możliwość umownego podziału dużego stoiska w celu wspólnej aranżacji. W takim przypadku zagwarantowana powierzchnia dla jednej firmy nie może być mniejsza od minimalnego stoiska na targach, czyli 4 m2.
Każda z tych firm powinna dokonać osobnej rezerwacji ze wskazaniem na wspólną lokalizację. Osobna rezerwacja daje gwarancję zamieszczenia wpisu informacyjnego w katalogu targowym oraz wystawienie osobnej faktury.

8. Dystrybucja ulotek powinna odbywać się w obrębie własnego stoiska. Zabrania się prowadzenia akcji reklamowych poza stoiskiem, przy wejściu czy na zewnątrz budynku bez wykupienia przewidzianych na danej imprezie usług dodatkowych.

9. Właściciele limuzyn prezentowanych przed halą powinni prowadzić swoją akcje reklamową w obrębie własnych pojazdów. Jedynie w przypadku trudnych warunków pogodowych po ustaleniu z organizatorem w wyznaczonym miejscu na terenie hali.

10. Każda limuzyna lub pojazd prezentowany przed halą powinien mieć za szybą lub w widocznym miejscu kartę wystawcy, którą należy pobrać w biurze targowym.

11. Ochrona targowa ma prawo do konfiskowania materiałów reklamowych będących w nielegalnej dystrybucji. Materiały te na wyraźne żądanie właściciela mogą zostać zwrócone dopiero po zakończeniu targów. W przeciwnym wypadku zostaną zniszczone. Organizator nie wypłaca rekompensaty za zniszczone materiały będące w nielegalnej dystrybucji na targach.

12. Poziom hałasu na stoisku nie może utrudniać swobodnej rozmowy na sąsiednich stoiskach. Wszelkie nadużycia należy zgłaszać do biura organizatora.

13. Na czas pokazów scenicznych oświetlenie ogólne hali może zostać przygaszone. Opcja stoiska zabudowanego zapewnia w takiej sytuacji właściwe doświetlenie ekspozycji. W przypadku stoisk niezabudowanych lub z własną zabudową Wystawca powinien zadbać o dodatkowe doświetlenie stoiska we własnym zakresie lub postarać się o lokalizację w której nie będzie wymagane takie doświetlenie.

14. Wystawca przy zamawianiu dodatkowego podłączenia elektrycznego do swojego stoiska określa sumaryczną moc wszystkich urządzeń liczonej w KW, zaokrąglonej do 2 KW (2 KW = 2000W) Koszt podłączenia nie jest zależny od czasu trwania targów i zużytej energii, określa tylko zapotrzebowanie na odpowiednią moc przyłącza elektrycznego. Zamówienie zbyt małego przyłącza może powodować wybicia bezpieczników i przerwy w dostawie prądu dla całego sektora.

15. Nie wolno demontować stoiska w czasie trwania Targów, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia.

16. Stoisko niezagospodarowane na 20 min. przed rozpoczęciem imprezy może być za zgodą organizatora zajęte przez inną firmę, a poniesione koszty uczestnictwa nie będą zwracane.

§ 4. Zasady przygotowania i ekspozycji stoisk

1. Organizator określa godziny dostępu do hali targowej w celu budowy stoisk i przygotowania ekspozycji. Zwykle jest to dzień poprzedzający imprezę zwany dniem technicznym od godzin popołudniowych do 21.00 oraz w dniu imprezy od godz. 7.00 do godz. 10.00.

2. Po przybyciu na halę wystawca zgłasza się do biura targowego. Należy zabrać ze sobą potwierdzenie zgłoszenia wydrukowane z serwisu targowego oraz potwierdzenie przelewu jeżeli był dokonywany tuż przed targami.

3. Wnoszenie ekspozycji odbywa się wyznaczonymi bramami towarowymi. W niedzielę bramy towarowe mogą być zamknięte aby uchronić obiekt przed wychłodzeniem po całonocnym grzaniu.

4. Konstrukcje metalowe stawiane jako własna zabudowa muszą mieć wykonane zerowanie i być odebrane przez uprawnionego elektryka. Koszt zerowania pokrywa wystawca. Stoiska zabudowane mają wykonane zerowanie w cenie wynajmu zabudowy. Organizator nie ponosi oodpowiedzialności za porażenia prądem przy własnej zabudowie stoisk.

5. Konstrukcje drewniane powinny być pokryte środkiem ognioodpornym.

6. Zabrania się układanie lamp i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na podłodze i blisko materiałów palnych.

7. Wszelkie kable i stojaki powinny być zabezpieczone. Zabrania się samodzielnego przeprowadzania kabli przez ciągi komunikacyjne.

8. Ekspozycja stoiska powinna się mieścić w obrysie zamówionej powierzchni. Zabrania się wywieszania banerów, stawiania ekspozytorów i zostawiania ulotek w innych częściach hali.

9. Zabrania się ekspozycji reklam na bocznych i tylnych ściankach stoiska jeżeli obok znajdują się inne stoiska. W przypadku naruszenia przestrzeni reklamowej sąsiada zostanie wykonane wysłonięcie na koszt wystawcy, który takie reklamy eksponuje.

10. Zamiar ustawienia stoiska wyższego niż 3 m wymaga akceptacji organizatora.

11. Do przytwierdzania ekspozycji zaleca się stosowanie atestowanych taśm dwustronnie klejących żelowych nie zostawiających kleju. Taśmy te są dostępne w biurze targowym lub u firmy zabudowującej.  Zabrania się destrukcyjnej ingerencji w elementy hali czy zabudowy (wiercenie, przybijanie) W przypadku stosowania nieodpowiednich materiałów mocujących wystawca może zostać obciążony kosztami naprawy lub czyszczenia podłogi ścian czy ścianek.

12. Organizator zapewnia ochronę ekspozycji od zamknięcia hali do jej otwarcia. Nie odpowiada za sprzęt pozostawiony w czasie targów i w dniu technicznym. Istnieje możliwość przechowania cennych elementów ekspozycji w biurze targowym. Zaleca się jednak aby takie eksponaty jak aparaty, kamery, komputery przywozić w dniu imprezy. Przed opuszczeniem stoiska w dniu technicznym zaleca się zamknięcie stoiska poprzez zaklejenie go folią.

§ 5. Rodzaje stoisk. Zabudowa i usługi dodatkowe

1. Oferta definiuje następujące formy udziału w targach:

a) Stoisko niezabudowane

b) Stoisko zabudowane

c) Prezentacja limuzyny w hali oraz przed wejściem.

d) Prezentacja zespołu na żywo

e) Dystrybucja ulotek w torbach targowych

2. Wystawca ma możliwość przywiezienia własnej ekspozycji pod warunkiem spełnienia norm bezpieczeństwa, jak również skorzystania z oferty usług dodatkowych.

3. Minimalne stoisko na targach ma powierzchnię 4 m2 (2x2m) Głębokość wszystkich stoisk wynosi nie mniej niż 2m. Szerokość przejścia 3 m (w wyjątkowych przypadkach 2 m)

4. Lokalizację stoiska proponuje wystawca na podstawie planu zagospodarowania hali. Propozycja wymaga zatwierdzenia przez organizatora, który ma ostateczny wpływ na kształt sektorów i rozmieszczenia stoisk. Organizator dokłada wszelkich starań aby proponowana przez wystawcę lokalizacja została zachowana.

5. Organizator może wprowadzić pewne regulacje na planie takie jak linia pomocnicza, czy strefa specjalna mające na celu podniesienia walorów wizualnych i funkcjonalnych targów oraz wyróżnienia dużych prestiżowych stoisk.

6. Jeżeli wymaga tego sytuacja organizator może wprowadzić modyfikację układu stoisk oraz sektorów. W wyjątkowych wypadkach modyfikacje mogą być wprowadzone również w dniu technicznym.

 

§ 6. Instalacje elektryczne

1. Organizator zleca wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej stoiska firmie zewnętrznej, która posiada takie uprawnienia na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez wystawców przed targami.

2. Organizator może odmówić wykonania przyłącza nie zgłoszonego w zamówieniu stoiska.

3. Wystawca jest zobowiązany do zamówienia przyłącza odpowiedniej mocy zgodnie z zapotrzebowaniem przywożonych urządzeń.

4. Wystawca powiniej sprawdzić sprawność elektryczną wszystkich urządzeń elektrycznych, lamp i przedłużaczy przed targami.

5. Instalacja elektryczna zasilająca stoiska  jest współdzielona w ramach sektora lub sektorów. Jedna rozdzielnia z zabezpieczeniem może obsługiwać kilka lub kilkanaście stoisk.

6. Zwarcie instalacji na stoisku z powodu wadliwych lub uszkodzonych odbiorników energi elektrycznej powoduje wyłączenie prądu na kilku lub kilkunastu stoiskach w obrębie współdzielonej rozdzielni w której zadziałały zabezpieczenia.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy i wyłączenia prądu w czasie trwania targów jeżeli powstają one z powodu dzialań ze strony wystawców: nie zgłoszenie zapotrzebowania na przyłącze i korzystania z instalacji sąsiada, zaniżanie w zgłoszeniu potrzebnej mocy, niesprawne urządzenia, lampy lub przedłużacze na stoisku. Tylko w sporadycznych przypadkach mamy do czynienia z uszkodzeniem rozdzielni czy brakiem głównego zasilania.

8. Zw względów bezpieczeństwa zasilanie jest rozłączane po zakończeniu dnia technicznego oraz 10 minut po zakończeniu targów. Należy zadbać o to, aby odpowiednio wcześniej wyłączyć wrażliwe urządzenia takie jak komputery czy lampy wymagające chłodzenia.

9. Wystawca, który przywozi na stoisko wrażliwe urządzenia powinien zadbać o zasilanie awaryjne (UPS). Organizator nie gwarantuje ciągłości dostawy prądu na stoisku.

10. Konstrukcje metalowe na których instaluje się urządzenia elektryczne powinny przejść kontrolę i zerowanie przez uprawnionego elektryka, który pełni dyżur na targach. W przypadku własnych konstrukcji koszty zerowania pokrywa wystawca. Stoiska zabudowane zerowanie mają wliczone w cenę.

11. Organizator nie odpowiada za porażenia powstałe z powodu niewłaściwego obchodzenia się z instalacją, bądź tworzenia własnych instalacji elektrycznych.

12. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przypadki porażenia prądem należy bezwzględzie zgłosić w biurze targowym w czasie trwania targów. W takich sytuacjach sporządzany jest protokół. Reklamacje w kolejnych dniach po targach nie będą uwzględniane.


§ 7. Wpis podstawowy w Katalogu Targowym

1. Każdy Wystawca, jest umieszczony w elektronicznym Katalogu Targowym w postaci wpisu podstawowego. Propozycję wpisu podaje wystawca w swoim zgłoszeniu, następnie jest on redagowany przez organizatora tak aby spełniał standardy określone w niniejszym regulaminie.

2. Wpis proponowany przez wystawcę powinien mieć charakter skrótowy i informacyjny. Treści reklamowe można umieszczać w płatnych modułach graficznych.

3. Organizator zastrzega możliwość poprawiania treści i formy wpisów podstawowych dostosowując go do ustalonych zasad wymienionych w pkt. 6-7

4. Korekta wpisu nie obejmuje zmiany danych kontaktowych za które odpowiada Wystawca. Niektóre dane kontaktowe mogą zostać skrócone lub usunięte np kod pocztowy lub adres e-mail w przypadku podanego adresu strony www.

5. Po wysłaniu zgłoszenia Wystawca nie ma możliwości samodzielnej korekty wpisu. Wszelkie poprawki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej mailem. Poprawienie wpisu jest każdorazowo potwierdzane.

6. Wpis podstawowy składa się z następujących elementów:
a) nazwa firmy - należy podać nazwę używaną przy reklamowaniu działalności, a nie stosowaną na dokumentach. Opcjonalnie może to być imię i nazwisko.
b) opis działalności - podstawowa informacja o usłudze lub produktach bez przymiotników i treści reklamowych.
c) dane kontaktowe - w kolejności: miasto, ulica, telefon, strona www (adres e-mail jest podawany tylko w przypadku braku strony www)

7. Przyjęte zasady: poszczególne elementy danych kontaktowych oddzielane są przecinkami. Numery telefonu spacjami. Elementy wpisu (nazwa, opis, adres) oddzielane są myślnikami.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji wpisu, który narusza jego interesy, zasady nieuczciwej konkurencji, zasady dobrych obyczajów lub nie są związane z tematyką targów.

§ 8. Prowadzenie kampanii reklamowej na targach.

1. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

2. Prawa do najmu powierzchni nie mogą być cedowane przez Wystawcę na żadną inną firmę ani osobę bez zgody Organizatora. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania Współwystawców, w tym szczególnie przestrzegania ww. przepisów obowiązujących w trakcie trwania Targów.

3. Na stoisku wystawowym może być reklamowana tylko firma Wystawcy. Współpracownicy Wystawcy (w przypadku agencji weselnych) mogą być prezentowani tylko pod szyldem wystawcy (bez podawania ich danych teleadresowych). Zawartość wydawnictw będących w dystrybucji na targach nie może stanowić reklamy dla firm nie będących wystawcami.

4. Wystawca nie może organizować żadnych akcji poza obrębem swojego stoiska bez zgody Organizatora.
5. Wymagana jest zgoda organizatora na prowadzenie sprzedaży na stoisku żywności i napojów. W niektórych halach jest zagwarantowana w umowie wyłączność na tego typu działalność i organizator takiej zgody nie może wydać.

6. Organizator informuje, że do prowadzenia na stoisku akcji pozyskiwania danych osobowych oraz przeprowadzenia losowania nagród wymagane są stosowne zgody właściwych organów państwa. Przed podjęciem tego typu akcji reklamowych należy skonsultować to z organizatorem.

6. Organizator nie odpowiada za działania niezgodne z prawem podejmowane na stoiskach wystawców. Zdecydowanie jednak odmówi udziału w targach firmom które stosują nieuczciwe praktyki wobec gości targów.

7. Poziom hałasu dobiegający ze stoiska targowego nie może być uciążliwy dla innych Wystawców. Ewentualne takie sytuacje należy zgłaszać do organizatora który upomni wystawcę. Jeżeli to nie poskutkuje organizator może odłączyć zasilanie stoiska.

8. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren targów i dystrybucji jakichkolwiek materiałów reklamowych  firm, które nie są wystawcami targów. Wnoszone materiały będą konfiskowane. Zakaz dotyczy również dystrybucji materiałów reklamowych wystawcy poza wyznaczonym stoiskiem.

9. Przypadki zaobserwowania nielegalnej dystrybucji materiałów reklamowych należy to zgłasić niezwłocznie ochronie lub w biurze organizatora.

10. Wystawca jest zobowiązany do wspomagania promocji imprezy targowej, w której bierze udział, poprzez zamieszczanie materiałów reklamowych w siedzibie swojej firmy i na stronie internetowej.

11. Zabrania się opuszczania imprezy i likwidacji stoiska przed oficjalnym zakończeniem targów.


§ 9. Zasady bezpieczeństwa

1. Wystawcy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i Regulaminu Budynku, w którym odbywają się Targi.

2. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.

3. Organizator zapewnia ochronę mienia Wystawcy w godzinach zamknięcia hali wystawowej. Przypomina się Wystawcy o konieczności odpowiedniego ubezpieczenia swoich eksponatów, innego sprzętu, za który jest on odpowiedzialny oraz rzeczy osobistych szczególnie wartościowych. Wystawca powinien zabezpieczyć cenne eksponaty takie jak aparaty fotograficzne, kamery, komputery przed kradzieżą.

4. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. Wystawca ma obowiązek przestrzegać zaleceń dotyczących ochrony wydawanych przez Organizatora i jego Przedstawicieli.

5. Wszystkie reklamacje dotyczące poniesionych szkód Wystawca zobowiązany jest zgłosić do Organizatora pisemnie i w dniu trwania targów. Wystawca pokrywa koszty szkód powstałych w majątku Organizatora lub właściciela terenów wystawowych, wynikające z niewłaściwego użytkowania stoiska.

6. Organizartor uprzedza: Instalacja elektryczna jest wyłączana po zakończeniu dnia technicznego oraz 10 minut po zakończeniu targów. Należy odpowiednio wcześniej wyłączyć wrażliwe urządzenia.

6. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


§ 10. Płatności

1. Potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie jest wpłata zadatku. Podstawą do zapłaty jest otrzymane mailem potwierdzenie zgłoszenia wraz z fakturą proforma. Pozostała część zamówienia płatna jest około miesiąc przed imprezą na podstawie przesłanej końcowej faktury. Zamówienia składana w okresie krótszym niż jeden miesiąc przed imprezą płatne są od razu w całości bez rozbijania na kwotę zadatku.

2. Faktura vat jest wystawiana po otrzymaniu przelewu w terminie do 7 dni.

3. Brak wpłaty zadatku w terminie podanym na fakturze proforma upoważnia organizatora do skasowania rezerwacji bez obowiązku powiadomienia zamawiającego.

4. Wpłacony zadatek jest opłatą rezerwacyjną która stanowi koszty obsługi klienta oraz możliwość korzystania z serwisu targowego. W przypadku rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi. Opłata rezerwacyjna jest wliczona do podstawowej ceny wynajmu stoiska.

5. Wystawca ma prawo do otrzymania zwrotu wszystkich dokonanych wpłat na poczet danej imprezy (w tym zadatku - opłaty rezerwacyjnej) tylko w przypadku zmiany oferty przez organizatora lub odwołania danej imprezy. Przez zmianę oferty rozumie się zmianę warunków uczestnictwa, zmianę terminu lub lokalizacji imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zablokowania konta i żądania pełnej przedpłaty wobec wystawców którzy składają rezerwacje w sposób nieodpowiedzialny, mają zaległości wobec Organizatora, nadużyły zaufania i zbyt często wycofują się z imprez.

7. Wystawca uznaje, że nie jest on uprawniony do żądania zwrotu wpłaconych kwot i że Agencja Reklamowa - Andrzej Gontarz, w skutek zawarcia Umowy poniosła koszty i ma prawo domagać się zapłaty pełnych kwot wynikających z niniejszej Umowy w okresie jednego miesiąca przed planowaną imprezą.


§ 11. Rezygnacje

1. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wystawca ma obowiązek przesłać taką informację pisemnie z maila firmowego (który został podany w czasie rejestracji) na adres organizatora 

2. Zwrotu wpłaty za udział wystawca może domagać się tylko w przypadku rezygnacji na ponad miesiąc przed terminem imprezy. Zwrotowi nie podlega zadatek, który stanowi opłatę rezerwacyjną.

3. Wprzypadku rezygnacji Wystawca może przeznaczyć wpłacony zadatek na inną usługę w ramach tej samej imprezy np. na reklamę w katalogu. Zadatek nie przechodzi na inne wydarzenie.

4. W przypadku nie przyjechania na imprezę wystawca ma obowiązek zapłaty za udział w targach.

5. W przypadku nie opłacenia domówionych usług dodatkowych np. zabudowy, organizator może zablokować ich wykonanie.


§ 12. Reklamacje

1. Aby uniknąć nieporozumień wszelkie ustalenia wiążące pomiędzy wystawcą a organizatorem składane są tylko w formie pisemnej drogą mailową i potwierdzone mailem zwrotnym. Potwierdzenie ustaleń mailem zwrotnym jest konieczne aby uniknąć sytuacji w której mail nie dotarł lub nie został z jakiegoś powodu odczytany.

2. Organizator nie podejmuje wiążących ustaleń telefonicznie. Zawsze proponuje potwierdzenie mailowe. Należy dążyć do uzyskania takiego potwierdzenia.

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem i Wystawcą będą rozstrzygane na drodze konsensusu na korzyść klienta. Gdy nie dojdzie jednak do porozumienia to spory są poddane rzeczowo właściwemu sądowi gospodarczemu w Katowicach.

4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez wystawcę w trakcie trwania targów, ich przygotowywania i likwidacji.

5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości i zagrożenia należy zgłaszać natychmiast do biura targowego w celu ich eliminacji oraz sporządzenia dokumentacji.

6. Reklamacje składane w kolejnych dniach po imprezie nie zgłoszone w czasie imprezy nie będą uwzględniane.

7. Wystawca wyraźnie potwierdza, że nie były składane żadne oświadczenia - wyraźne lub sugerowane - w odniesieniu do korzyści kontraktowych, jakie można uzyskać na targach i sukcesów działalności. Organizator stwarza możliwości, a korzyści uzyskiwane na targach zależą od oferty i skuteczności kampanii danego wystawcy.

8. Zarówno większy sukces jak i niepowodzenie danej imprezy jest wspólnym ryzykiem organizatora i wystawcy, od którego nie przysługują wzajemne roszczenia finansowe.

Biuro Targów Ślubnych

ul. 1 Maja 9/1A, 40-224 Katowice, tel. 32 25 10 500, 603 191 668, e-mail: info@targislubne.pl